IFS APPLICATIONS

IFS sprendimai automatizuoja visus įmonės vidinius ir išorinius procesus

IFS

IFS FINANSAI

Mūsų Finansų komponentai suteikia išsamų vaizdą apie Jūsų verslą iš įvairių perspektyvų. Kai pastebite vertą dėmesio tendenciją, galite išsamiai išnagrinėti atitinkamas finansines operacijas. Šie komponentai sustiprina visų organizacijos lygių kontrolę ir yra pritaikomi bet kokiems kontrolės poreikiams.

IFS Konsolidacija (IFS Consolidation™)

suteikia galimybę konsoliduoti neriboto kiekio kompanijų įvairių lygių balansus, nepriklausomai nuo naudojamų valiutų ar sąskaitų planų. Konsolidacija gali būti atliekama kelioms struktūroms veiklos ir valdymo tikslais. Konsolidacijos procesas gali būti vykdomas vienai struktūros daliai arba visai struktūrai vienu metu, įtraukiant automatinį eliminavimą. Kadangi IFS Finansai yra integruota visos IFS aplikacijos dalis, bet kuriuo metu galima gauti filialų balansus ir juos skleidžiant sužinoti iš ko jie susidaro.

IFS Biudžeto valdymas (IFS Budget Management™)

Leidžia valdyti finansinio prognozavimo eigą, pilnai atsekant kiekvieno veiksnio įtaką bei statusą. Apjungiant biudžeto tvarkykles ir IFS Verslo analitikos (IFS Business Analytics) duomenis, aprašomi individualūs visos įmonės ar atskirų padalinių biudžetų modeliai. Prognozavimas gali būti atliekamas fiksuotam ar kintamam metų skaičiui.

IFS Pinigų srautai (IFS Cash Flow™)

Siūlo lanksčius likvidumo analizės būdus pagal daugybę Jūsų pasirinktų scenarijų. Naudojant klientų užsakymų, pirkimų užsakymų, mokėtinų ir gautinų sumų informaciją, generuojami pinigų srautų planai. Naudokite šią informaciją analizuojant savo kompaniją tam, kad būtų galima priimti geresnius pinigų valdymo ir strateginius sprendimus.

IFS Projektų finansai (IFS Project Finance™)

Suteikia tęstinį projekto finansų vaizdą, nesvarbu ar projektas pasibaigęs ar tebesitęsia. Yra galimybė išsamesnei analizei duomenis atsekti iki pradinės operacijos. Integruotos projektų apskaitos taisyklės suderinamos su skirtingais kapitalizacijos ir pajamų pripažinimo reikalavimų metodais.

IFS eSąskaita (IFS eInvoice™)

Pagerina ir automatizuoja darbų su tiekėjų sąskaitomis eigą, mažinant sąskaitų, kurioms reikalingas rankinis registravimas, skaičių. Galima naudoti elektronines sąskaita, taip pat skanuotas sąskaitas. Pažangios autorizacijos ir susiejimo su pirkimo užsakymais taisyklės žymiai pagreitina sąskaitų apdorojimą. Įvykių žinutės ir istorijos registras pagerina procesą ir palengvina atsekamumą.

IFS Mokėtinos sumos (IFS Accounts Payable™)

Supaprastina tiekėjų sąskaitų apdorojimo ir mokėjimo procesus. Valiutų ir mokėjimų pasirinkimų įvairovė prisideda prie komponento lankstumo, o sekimo ir analizės galimybės užtikrina visišką kontrolę.

IFS Gautinos sumos (IFS Accounts Receivable™)

Supaprastina sąskaitų klientams išrašymą ir mokėjimo procesus. Komponentas automatiškai tvarko kasdienių operacijų kodavimą. Integracija su klientų užsakymais ir apskaitos taisyklių funkcionalumu padeda minimizuoti klaidas ir supaprastina kasdieninius darbus.

IFS Ilgalaikis turtas (IFS Fixed Assets™)

Palengvina įmonės ilgalaikio turto strateginį valdymą. Integruotas apskaitos įrankis, kuriame palaikomi kelių valstybių nusidėvėjimo skaičiavimo metodai, yra idealus ilgalaikio turto įrankis tarptautinėms organizacijoms.

IFS Didžioji knyga (IFS General Ledger™)

Užtikrina tvirtą pagrindą finansinei analizei ir atskaitomybei.  Papildomai turite modeliavimo galimybes, tokias kaip kelios didžiosios knygos ar sudėtingas paskirstymo taisykles. Tai padeda surinkti ir konsoliduoti finansinius įvykius iš visų sistemų ir filialų.

IFS žmogiškieji ištekliai

Mūsų žmogiškųjų išteklių komponentai taupo Jūsų laiką ir pinigus, padėdami efektyviai valdyti vertingiausius įmonės resursus. Jūs gaunate greitą ir tikslią analizę, kuri atitinka visus pagrindinius jūsų įmonės personalo vystymo poreikius. Jūs taip pat gaunate esminius darbo jėgos valdymo ir sėkmingo strateginių žmogiškųjų išteklių valdymo procesus.

IFS Darbuotojo savitarna (IFS Employee Self-Service™)

Suteikia pilną vadovų ir darbuotojų savitarnos įrankį, kuris užtikrina aukštą duomenų kokybę ir darbuotojų įsitraukimą. Vadovai atlieka su žmogiškaisiais ištekliais susijusias užduotis specialiai jų poreikiams pritaikytuose internetiniuose puslapiuose. Darbuotojai patys atsinaujina savo duomenis, prašo atostogų, ieško vidinių darbo galimybių ir t.t.

IFS Sveikata ir sauga (IFS Health & Safety™)

Leidžia supaprastinti sveikatos ir saugos procesus organizacijoje pagal nustatytus standartus. Komponentas padengia daugybę funkcionalumų, tokių kaip incidentų ir ligų sekimas, veiksmai dėl jų, saugos valdymas, rizikos vertinimas, medicininiai tyrimai, pavojingų medžiagų informacija, pirmosios pagalbos licencijos bei paskirstymų sąrašai, tam kad
būtų informuoti atsakingi žmonės apie užregistruotus incidentus.

IFS Darbo užmokesčio administravimas (IFS Payroll Administration™)

Leidžia supaprastinti ir valdyti visas Jūsų darbo užmokesčio procedūras. Pilni darbo užmokesčio sprendimai yra galimi tam tikrose rinkose, o standartinė sąsaja kitų šalių darbo užmokesčio sprendimams yra skirta naudojimui visame pasaulyje.

IFS Laiko apskaita (IFS Time & Attendance™)

Leidžia lengviau valdyti informaciją apie darbuotojų darbo laiką. Darbo užmokesčio kodų priskyrimas bei lankstaus darbo laiko, viršvalandžių, priemokų už pamaininį darbą ir pan. skaičiavimas yra automatinis, paremtas taisyklėmis. Be to, jūs sutaupote laiko kai darbuotojas tuo pačiu metu gauna bazinį atlyginimą, už projektą, priežiūrą ar pan. Yra išplėsta darbuotojų prastovų kontrolė (įskaitant reikalingus atlikti veiksmus), taip pat prastovų planavimas ir reikalingi sprendimai.

IFS Išlaidų valdymas (IFS Expense Management™)

Padeda modernizuoti ir supaprastinti Jūsų įmonės tradicinį išlaidų valdymą ir ataskaitų teikimo sistemą, automatizuodamas viską nuo mokesčių skaičiavimo iki kelionės išmokų. Darbuotojai gali pranešti apie savo išlaidas naudodamiesi mobiliąja programėle ar žiniatinklio sąsaja (angl. web interface) nesvarbu kur jie bebūtų.

IFS Mokymų valdymas (IFS Training Management™)

Padeda organizacijoms, vykdančioms vidinius darbuotojų mokymus. Galima aprašyti vidinių mokymų reikalavimus ir juos naudoti planuojant mokymus. Informacija apie baigtus mokymus automatiškai pateikiama darbuotojo dokumentuose.

IFS Darbuotojų ugdymas (IFS Employee Development™)

Padeda sukurti strateginius žmogiškųjų išteklių planus ir procesus, apibrėžiant organizacijos įgūdžių/kompetencijų reikalavimus ir juos susiejant su turimais resursais. Kai reikalavimai apibrėžti ir susieti, galima juos naudoti darbuotojų samdymo, ugdymo procesuose arba nebesvarbių ar per daug turimų kompetencijų išaiškinimui.

IFS Samdymas (IFS Recruitment™)

Palengvina naujų darbuotojų samdymą, nes apima visus su tuo susijusius procesus nuo naujo darbuotojo paraiškos iki
galutinio darbuotojo informacijos suvedimo.

IFS Darbuotojų valdymas (IFS Employee Management™)

Leidžia patogiai sudėlioti pareigybių ir organizacijos struktūras ir aprašyti darbo instrukcijas bei darbuotojams skiriamus papildomus privalumus. Suteikdamas kontroliuojamą prieigą prie darbuotojų duomenų, komponentas supaprastina darbuotojų informacijos priežiūrą ir leidžia vykdyti visus su darbuotojais susijusius procesus bet kokios organizacinės
struktūros kompanijoje.

IFS Inžinerija

Mūsų inžinerijos komponentai palengvina projektavimo elementų, produktų, agregatų ir įrenginių nustatymą ir konfigūravimą. Jie užtikrina kokybę, supaprastindami visos susijusios dokumentacijos ir jų versijų administravimą. Jūsų organizacijoje visi gauna jiems reikiamą, nuolat atnaujinamą informaciją, kuri reikalinga techniniams, administraciniams ir finansiniams sprendimams. Integracija tarp pirkimų, inžinerijos ir gamybos procesų suteikia kompleksinį įmonės vaizdą.

IFS Projekto pateiktis (IFS Project Delivery™)

Leidžia koordinuoti pateiktis per visą  jų gyvavimo ciklą - nuo paraiškų pateikimo, detalaus projektavimo, pirkimų, gamybos ir/ar surinkimo iki testavimo, pristatymo, palaikymo ir priežiūros.

IFS Eksploatavimas (IFS Commissioning™)

Leidžia jums užtikrinti, kad visos įrenginių dalys yra suprojektuotos, įrengtos, ištestuotos, eksploatuojamos ir prižiūrimos pagal savininko arba galutinio kliento eksploatacijos reikalavimus. Jūs aplikacijoje tai galite daryti naudojant, pavyzdžiui, mechaninio užbaigimo paketus (angl. mechanical completion packages) ir neatitikimų sąrašus (angl. punch list).

IFS Suderinami elementai (IFS Compatible Units™)

Leidžia atliekant tam tikrą užduotį (pvz., įrengiant transformatorių) valdyti reikiamų operacijų, dalių, standartinių darbų,
įrankių/įrangos ir t.t.  rinkinį. Taip pat galite atlikti projekto ir turto įvertinimą pagal versijas ir dirbti su panašiais įvertinimais per visą gyvavimo ciklą - nuo idėjos iki realizacijos, perprojektavimo ar baigimo eksploatuoti.

IFS Turto projektavimas (IFS Asset Design™)

Suteikia galingus inžinerinių procesų įrankius ir palaiko bendradarbiavimą, paremtą internetu. Tai yra įvairių sričių inžinerijos sistema, skirta kurti ir prižiūrėti informaciją apie objektus gamyklose, elektros linijas, šviesolaidinius tinklus ir daugelį kitų tipų struktūrų ir įrenginių. Jūs galite importuoti projekto informaciją iš tiekėjų ir konsultantų. Glaustai
integruotas su IFS Projektais ir IFS Pirkimais komponentas palaiko IPSĮ (inžinerija, pirkimai, statyba ir įrengimas)(angl. EPCI) projektus ir medžiagų valdymą. Kartu su IFS Priežiūra suteikia pilną turto priežiūrą per visą gyvavimo ciklą.

IFS Inžinerinių pokyčių valdymas (IFS Engineering Change Management™)

Supaprastina ir pagreitina inžinerinių pokyčių procesus. Komponentas leidžia gauti, peržiūrėti, patikrinti ir patvirtinti pakeitimus prieš įgyvendinant pakeitimų užsakymus.

IFS Produkto duomenų valdymo konfigūravimas (IFS PDM Configuration™)

Palaiko inžinerinį projektavimą, konfigūravimo kontrolę bei elementų ir produktų sekimą. Pažangios versijų valdymo galimybės padeda laikytis kompleksinių reikalavimų. Komponento galingas „geriausio atitikmens ir kopijavimo“ funkcionalumas leidžia pakartotinai naudoti elementus ir projektus, ir taip palengvina produktų ir dalių standartizavimą.

IFS PROJEKTAI

Šie komponentai  palengvina pilno projekto gyvavimo ciklo valdymą. Pilnai integruotas su kitais IFS komponentais tokiais kaip finansai, pirkimai, atsargos, klientų užsakymai, gamyba, inžinerija, žmogiškieji ištekliai, dokumentų valdymas bei turto ir paslaugų valdymas, šis sprendimas yra naudojamas įvairių verslų, kurie naudoja projektinius principus verslo valdymui, pvz. projektinė gamyba, inžinerija, statyba, infrastruktūra, IPSĮ-inžinerija, pirkimai, statyba ir įrengimas (angl. EPCI) bei tyrimų ir plėtros (angl. R&D) organizacijos.

IFS Projekto ataskaitos (IFS Project Reporting™)

Leidžia apdoroti projekto sąnaudų operacijas tokias, kaip laikas, išlaidos, medžiagos ir įvairios kitos sąnaudos.
Komponentas gali būti naudojamas kaip pagrindas klientų apmokestinimui, kai naudojami kompensuojamųjų kaštų kontraktai (angl. reimbursable contracts), be to prie projekto galite prisegti įkainių, kurie bus naudojami, sąrašą.

IFS Rizikos valdymas (IFS Risk Management™)

Leidžia apibrėžti projekto rizikų įvertinimus. Naudotojo kuriami rizikos šablonai padeda sukurti pastovius darbo metodus. Nurodomos galimos problemos ir pasekmės, todėl galima valdyti veiksmus ir atsakus reikalingus rizikos sumažinimui.

IFS Projekto biudžetas ir Prognozavimas (IFS Project Budgeting & Forecasting™)

Suteikia suprantamą funkcionalumą projekto kaštų valdymui. Naudotojo nustatomi projekto prognozės tipai leidžia
palaikyti kelias projekto įvertinimo, biudžeto, prognozės, peržiūros versijas. Sistema palaiko kelis prognozavimo metodus - ETC (angl. Estimate to Complete), EAC (angl. Estimate at Complete). Biudžetas gali būti kontroliuojamas remiantis kaštų arba darbų išskaidymo struktūra (WBS).

IFS Planavimas ir grafikų sudarymas (IFS Planning & Scheduling™)

Leidžia sudaryti projektų grafikus. Yra galimas atvaizdavimas Gantt diagrama, o planavimo logika gali remtis priklausomybėmis ir apribojimais. Taip pat galimas resursų planavimas ir modeliavimas. IFS aplikacija turi integracijas su tokiais produktais kaip Microsoft Project® ar Primavera®.

IFS Projekto valdymas (IFS Project Management™)

Leidžia kurti projektus pagal vartotojų apibrėžtas darbų išskaidymo struktūras (WBS). Verslo procesų tęstinumui gali būti
naudojami šablonai. Išlaidos, pajamos, valandos ir kiekiai gali būti susieti su darbų išskaidymo struktūra (WBS). Galima sekti progresą ir uždirbtą vertę (angl. Earned Value). Visi kaštai gali būti sekami visuose darbų išskaidymo struktūros (WBS) lygiuose. Šiame komponente laikomas projekto planas, kuris naudojamas generuoti smulkesnius planus kitoms sritims tokioms, kaip projektavimas, gamyba, įrengimas ir statyba.

IFS Subrangos sutarčių valdymas (IFS Sub-Contract Management™)

Palengvina paprastų ir kompleksinių subrangos sutarčių veiklų valdymą, pvz. jeigu sudarote subrangos sutartį statybos darbams, komponentas leidžia paprastai valdyti darbų apimtis. Galima sekti pažangą ir daryti vertinimus. Komponentas turi dideles pokyčių valdymo galimybes, todėl galima lengviau valdyti nuokrypius nuo nustatytos darbų apimties. Galima siųsti darbų instrukcijas subrangovams, gauti sąskaitas iš subrangovų, ir pan.

IFS Pardavimo sutarčių valdymas (IFS Sales Contract Management™)

Leidžia valdyti pardavimo sutartis nuo kainos pasiūlymo ir konkurso iki užbaigimo ir perdavimo. Yra paraiškų apmokėjimui funkcionalumas (angl. application for payment) ir galima lengviau valdyti apibrėžtas antkainių taisykles, sertifikatus,
pažymas ir pan. bei mokėjimus. Galima generuoti sąskaitas pagal įvairius kriterijus tokius kaip progresas, kiekis, etapų pabaiga ir pan. Kompensuojamųjų kaštų projektų (angl. reimbursable project) sąskaitų išrašymas taip pat galimas. Komponentas turi dideles pokyčių valdymo galimybes, todėl galima lengviau valdyti nuokrypius nuo nustatytos darbų apimties. 

IFS Gamyba

Gamybos komponentai palaiko visas gamybos proceso fazes ir palengvina daugybės gamybos tipų planavimą, vykdymą, kontrolę ir analizavimą. Šis galingas, daugialypis sprendimas siūlo paprastą, automatizuotą būdą apdoroti pasikartojančias užduotis, naudojant išimčių valdymo funkcionalumą, kuris skirtas išimčių aptikimui ir apdorojimui. Sprendimas taip pat palaiko Lean principus ir mišraus būdo gamybą, kur toje pačioje gamybinėje aplinkoje egzistuoja skirtingi procesų tipai.

IFS Inžinerija užsakymui (IFS Engineer-to-Order™)

Padeda lengviau valdyti specifinį kliento projektą, integruodamas projekto ir produkto struktūras. Užsakyto produkto struktūra gali būti standartinių produktų ir specifinių struktūrų kombinacija. Naudojant projekto planą galima inicijuoti pirkimus ir registruoti visus pakeitimus, kad būtų užtikrintas lankstumas, kontrolė ir išlaidų efektyvumas projekte.

IFS Konfigūravimas|Gamyba|Surinkimas užsakymui (IFS Configure | Make | Assemble-to-Order™)

Padeda valdyti ir supaprastina gamybos pagal užsakymą procesą (nuo pagaminimo pagal užsakymą (angl. make-to-order) iki surinkimo pagal užsakymą (angl. assemble-to-order).

IFS Gamyba projektui (IFS Make-to-Project™)

Gaminant pagal projektą leidžia prijungti gamybos užsakymus, pirkimo užsakymus ir kitus elementus tiesiai prie projekto veiklų. Inventorizacija gali būti vykdoma projekto kontekste, todėl galite perkelti medžiagas tarp projekto veiklų, o taip pat tarp projekto ir standartinių atsargų.

IFS Serijinė gamyba (IFS Batch Manufacturing™)

Palaiko receptinę/formulinę gamybą, tipinę maisto ir gėrimų, vaistų ir chemijos pramonei. Sprendimas pilnai seka procesą nuo žaliavinių medžiagų iki pabaigtų prekių. Partijos svėrimas palengvina susidorojimą su partijos svorio apribojimais. Sekų sudarymas pagal produktų charakteristikas minimizuoja pertvarkymo išlaidas. Yra kokybės kontrolė su kontrolės planais ir analize, svorio kontrole ir keliais matavimo vienetais.

IFS Pasikartojanti gamyba (IFS Repetitive Manufacturing™)

Padidina efektyvumą sumažindama ar panaikindama operacijas gamybos procese. Naudojant kartu su IFS Medžiagų planavimu galima sukurti hibridinę „traukti/stumti“ sistemą (angl. pull/push system), kuri naudotų medžiagų poreikio
planavimą tam kad generuotų gamybos linijos grafikus, planuotų tiekimo grafikus ir nustatytų Kanban grandines.

IFS Komponentų priežiūra, taisymas ir perrinkimas (IFS Component MRO™)

Suteikia jums pagalbą, atliekant komponentų taisymo darbus paslaugų ar gamybos aplinkoje, suteikdamas pilną išlaidų,
rizikos, pelno ir darbo apimties kontrolę. Galima apibrėžti dalių apkeitimo susitarimus (pvz., nuoma) – tai tiekimo grandinę daro lankstesnę ir efektyvesnę.

IFS Gamybos užsakymas (IFS Shop Order™)

Suteikia suprantamą įrankį stebėti ir kontroliuoti gamybos užsakymus per visą jų gyvavimo ciklą. Užtikrina, kad būtų
pagaminta tai, kas suplanuota. Komponentas palaiko daugelį gamybos modelių ir yra glaudžiai integruotas su IFS Kaštų (IFS Costing™) ir IFS Atsargomis (IFS Inventory™).

IFS Grafikų sudarymas pagal apribojimus (IFS Constraint-Based Scheduling™)

Optimizuoja gamybos grafiką tam, kad būtų galima greitai reaguoti į pasikeitimus rinkoje ar klientų poreikius. Identifikuodami gamybos kliūtis, galite produktą pristatyti laiku ir kontroliuoti gamybos išlaidas. Pajėgumo kontrolė suteikia pažangų įrankį, skirtą tiksliai pristatymo laiko prognozei. Eiliškumo asistentas leidžia sudaryti operacijų grafiką remiantis jų charakteristikomis ir taip minimizuoti nustatymų laiką. Komponente taip pat yra Pažangaus planavimo lenta (angl. Advanced Planning Board), įrankis skirtas planavimui ir veikiantis neprisijungus prie interneto.

IFS Gamybos užsakymo raportavimas (IFS Shop Floor Reporting™) 

- efektyvus, lengvai naudojamas įrankis leidžiantis darbuotojams greitai raportuoti gamybos informaciją. Jis parodo
operacijų būklę, pagamintų ir brokuotų prekių kiekį ir vykdymo laiką.

IFS Kaštai (IFS Costing™)

Parodo kaštus, susijusius su įmonės produktais, ir taip pagerina sprendimų priėmimą. Palaiko tradicinį kainos nustatymo būdą, veiklomis paremtą būdą (angl. ABC) ir jų kombinaciją.

IFS tiekimo grandinė

Tiekimo grandinės komponentai kartu su gamybos komponentais suformuoja pagrindą tiekimo grandinės valdymui. Šie komponentai siūlo paprastumą, kurio reikia geresniam produktų eigos vizualizavimui ir efektyvesniam sistemos naudojimui. Galima lengvai pritaikyti prie skirtingų paskirstymo modelių ir darbo metodų. Jie suteikia lankstumą, kurio reikia augimui, ir palaiko pokyčius versle bei leidžia pasinaudoti komunikacija realiu laiku užsakymo-pristatymo grandinėje.

IFS Paklausos prognozė (IFS Demand Forecasting™)

Leidžia vykdyti planavimą vaizdžiai, naudojant grafikus. Šis įrankis - leidžiantis bendradarbiauti, grafinis ir interaktyvus,
vienas labiausiai ištobulintų ir lengviausiai naudojamų prognozės įrankių rinkoje.

IFS Visapusis planavimas (IFS Multi-site Planning™)

Geriau prognozuodamas produktų pasiūlą ir paklausą, padeda pagerinti pristatymą laiku ir klientų pasitenkinimą. Galima kurti išsamų gamybos grafiką, paskaičiuoti medžiagų poreikius pagal laiką ir optimalius partijų dydžius, sukurti paskirstymo užsakymus ir tada paskaičiuoti reikiamas gamybos apimtis.

IFS Atsargų papildymas (IFS Inventory Replenishment™)

Leidžia vykdyti diferencijuotą, labai automatizuotą atsargų planavimą, integruotą su paklausos prognoze. Atsargų
papildymas yra lankstesnis dėl gausybės planavimo strategijų, tokių kaip optimalus užsakymo dydis, specialūs modeliai skirti retai užsakomoms dalims (angl. slow moving parts) ir kt.

IFS Paskirstymas (IFS Distribution™)

Palengvina bendravimą su klientais, suteikdamas galimybę valdyti įvairius mokesčius, pasiūlymus ir nuolaidas. Taip pat suteikia standartizuotą integraciją tarp prekybos partnerių, naudojančių tarptautinius standartus (GS1) tokius, kaip tarptautinis prekybos elemento numeris (GTIN – Global Trade Item Number) ir serijinis siuntos konteinerio kodas (SSCC – Serial Shipment Container Code).

IFS Kliento užsakymai (IFS Customer Orders™)

Leidžia apdoroti kliento užsakymą, vykdomą vienoje ar daugiau vietų, ir yra bazinė IFS Tiekimo grandinės dalis. Komponentas suteikia daugybę kainodaros galimybių ir leidžia dirbti su pritaikytais kainodaros modeliais.

IFS Pirkimai (IFS Procurement™)

Leidžia supaprastinti pirkimų administravimą ir yra bazinė IFS Tiekimo grandinės dalis. Dėl centralizuotų pirkimų padeda pasiekti palankesnę tiekėjų kainodarą, ir puikiai tinka įmonėms, turinčioms kelis padalinius ir veikiančioms globaliai.

IFS Nuomos valdymas (IFS Rental Management™)

Suteikia integruotą nuomos procesų funkcionalumą, leidžiantį išsinuomoti, išnuomoti ir valdyti nuomos poreikius
projektui. Nuomos poreikiai gali būti patenkinami ir iš vidaus (iš atsargų ar per vidinį tiekėją iš kito padalinio), ir iš išorės. Tai yra vienas sprendimas, surenkantis visus duomenis į centrinį komponentą, siūlantis bendrus tiek nuomai, tiek ne nuomai procesus, pvz. pristatymai, priėmimai, atsargų valdymas ir sąskaitų išrašymas.

IFS Sandėliavimas (IFS Warehousing™)

Padeda valdyti visą sandėliavimo procesą nuo prekių gavimo iki išdavimo. Sprendime yra atsekamumo sistema, galiojimo terminų valdymas, važtaraščiai ir statistikos. Esant keliems padaliniams, komponentas leidžia palengvinti prekių judėjimą tarp jų. 

IFS Pardavimai ir paslaugos

Pardavimų ir paslaugų komponentai numato verslo procesus, būtinus ryšių su klientais valdymui (angl. CRM). Jie
valdo bendravimo su klientais grandinę nuo pardavimo inicijavimo, viso pardavimo ciklo metu, iki palaikymo ir aptarnavimo. Mūsų pardavimų ir paslaugų koncepcija leidžia sutelkti dėmesį į tai, kur galite klientui suteikti vertės dėka produkto, paslaugų ir palaikymo.

„Kas-jei“ scenarijų tyrinėtojas (What-If Scenario Explorer™, WISE)

yra pažangus modeliavimo įrankis organizacijoms su mobilia darbo jėga. Kadangi pokyčių planavimas yra svarbi
sėkmingo paslaugų suteikimo dalis, todėl komponentas leidžia įvertinti alternatyvius veiksmus bei pasirinkti pelningiausią ir mažiausiai rizikingą. Skirtingų scenarijų sudarymui naudojama dinaminė grafikų sudarymo mašina (angl. Dynamic Scheduling Engine), todėl viskas vyksta greičiau ir tiksliau nei kada nors anksčiau.

IFS Komponentų taisymas (IFS Component Repair™)

Leidžia valdyti visą verslo eigą nuo prekių priėmimo taisymui iki sąskaitų išrašymo. Sprendimas tinkamas paprastiems taisymams, naudojant pirkimo užsakymus ar darbo užsakymus, o taip pat ir sudėtingesniems. Taip pat galimi taisymai pagal paslaugų kontraktus ir išoriniai paslaugų užsakymai.

IFS Žemėlapiai (IFS Mapping™)

Leidžia vizualizuoti maršrutus, perspėti apie numatytus darbus ir efektyviai planuoti paskutinės minutės darbus. Suteikia virtualius kelių ir palydovų žemėlapius, kurie turi informaciją apie suplanuotus darbus ir yra integruoti su Microsoft Bing™ Maps for Enterprise. Bet koks verslo objektas (klientas, kliento užsakymas ir t.t.) gali būti sukonfigūruotas taip, kad būtų
atvaizduojamas žemėlapyje.

IFS Skambučių ir atvejų valdymas (IFS Call & Case Management™)

Leidžia efektyviai suteikti klientams skambučių centro paslaugas dėl aptarnavimo ar produkto palaikymo. Komponentas taip pat siūlo visapusišką analitiką, nes turi aibę paruoštų priemonių visoms proceso dalims.

IFS Dinaminis planavimas (IFS Dynamic Scheduling™)

Leidžia optimizuoti mobilią darbo jėgą, dinamiškai planuojant atsižvelgus į verslo apibrėžtus apribojimus, tokius kaip įgūdžiai, paslaugų lygio susitarimai (angl. service level agreement(SLA)), ir tai pagerina klientų aptarnavimą ir efektyvumą. Tai keičiamų dydžių planavimo sprendimas, kuriame yra dinaminis planavimo variklis (angl. Dynamic Scheduling Engine (DSE)) ir intuityvus planavimo darbastalis išimčių valdymui. Prieinama tiek vartojimo vietoje,
tiek debesijoje (angl. Cloud).

IFS Aptarnavimas vietoje (IFS Field Service™)

Leidžia supaprastinti į klientus orientuotus verslo procesus nuo pasiūlymo ir užsakymo priėmimo iki sąskaitų išrašymo ir analizės. Komponentas palaiko aptarnavimo vietoje ir darbo jėgos planavimą, įskaitant mobilios darbo jėgos valdymą, taip pat kainodarą per ir po garantinio laikotarpio.

IFS Paslaugų sutarčių valdymas (IFS Service Contract Management™)

Leidžia tiksliai nurodyti ir kontroliuoti paslaugų lygį kiekvienam klientui ir paslaugai. Komponentas padidina efektyvumą automatiškai tikrindamas ir sekdamas elementus sutartyje.

IFS Pardavimų konfigūratorius (IFS Sales Configurator™)

Padeda pardavėjams ir klientams lengvai ir patogiai parinkti produktus, jų charakteristikas ir priedus. Lengvai naudojamas „produkto patarėjas“ sukonfigūruoja produktą pagal atsakymus į klausimus, kurie tiksliai nusako reikalavimus.

IFS Internetinė parduotuvė (IFS Web Store™)

Suteikia nestandartinį sprendimą internetinių užsakymų valdymui ir idealų įrankį atsarginių dalių pardavimui. Gaunate įvairius produktų paieškos ir pasirinkimo būdus, kainų ir likučių patikrinimus, klientų registraciją ir užsakymų sekimą.

IFS Ryšiai su klientais (IFS CRM™)

Leidžia sukurti vieningą klientų duomenų bazę. Naudojant komponentą galite integruoti išorinius ir vidinius procesus. 

IFS Priežiūra

Kaip dalis turto valdymo sistemos, mūsų turto komponentai leidžia numatyti ir prisitaikyti prie nuolat kintančių poreikių. Lengva dirbti ir prisijungti. Sprendimas yra suprantamas ir gilus, toks kokio reikia kasdieniniam turto valdymui, nuolatiniam plėtojimui ir tobulinimui.

IFS Bendras įrangos efektyvumas (IFS Overall Equipment Effectiveness™)

Leidžia padidinti pajamas, palengvindamas  įrangos veikimo gerinimo įvertinimą ir pagrindinių veiklos rodiklių (angl. KPI) balansavimą. Komponentas valdo eksploatacinius parametrus, tokius kaip prieinamumas, našumas, kokybė ir bendras įrangos efektyvumas. Sprendimas turi lengvai naudojamą grafinę sąsają operatoriams ir procesų inžinieriams.

IFS Verslas-verslui portalas (IFS B2B Contracting™)

Leidžia bendrauti su patvirtintais ir įvertintais rangovais tam, kad paslaugų ir priežiūros perdavimo procesas veiktų per bendradarbiavimo portalą. Galima lengviau palyginti pasiūlymus, gauti geresnes kainas ir sumažinti administravimo išlaidas.  Pagerėja duomenų kokybė, nes duomenys įvedami tik kartą. Laimėję rangovai gauna priėjimą prie detalių instrukcijų ir gali teikti ataskaitas apie vykdymą portale. Visi duomenys apie baigtus darbus matomi vienoje vietoje.

IFS Priežiūros, taisymo ir perrinkimo kompleksas (IFS Complex MRO™)

Padeda suteikti geresnes paslaugas klientams ir sumažinti išlaidas, dėka efektyvesnių priežiūros, taisymo ir perrinkimo
operacijų. Apjungdami personalo, medžiagų ir kitų išteklių reikalavimus, galite darbus atlikti laiku ir greitai.

IFS Transporto priemonių informacijos valdymas (IFS Vehicle Information Management™)

Palengvina transporto priemonių parko ir konfigūracijos valdymą, taip pat taisyklių laikymąsi. Komponentas siūlo serijinių dalių kontrolę, eksploatacijos planavimą, profilaktinės priežiūros planavimą ir modifikacijų valdymą.

IFS Profilaktinė priežiūra (IFS Preventive Maintenance™)

Padeda valdyti profilaktinės priežiūros grafikus. Galima organizuoti ir paruošti įvairias užduotis įrenginiui. Užduotis galima
planuoti pagal įvairius priežiūros parametrus, tokius kaip mechanizmo būklė, specialūs įvykiai, datos, ar netgi nustatyti kas – darbuotojas ar rangovas - turi atlikti užduotis.

IFS Planavimas ir išteklių paskirstymas (IFS Scheduling & Resourcing™),suteikdamas bendrą įrankį planuoti
garantinę priežiūrą ir inicijuoti korekcinę, leidžia efektyviau planuoti išteklius, supaprastinant darbo užsakymų grafikų sudarymą ir veiklų planavimą. Grafinė „tempti ir paleisti“ (angl. drag and drop) sąsaja leidžia atlikti pakeitimus greitai ir
paprastai. Integracija su IFS Žmogiškaisiais ištekliais leidžia automatiškai palyginti personalo poreikius su turimomis kompetencijomis. Darbo užsakymų grafikų sudarymas pagal apribojimus skirtas sudėtingesnėms priežiūros veikloms.

IFS Darbo užsakymas (Work Order™)

Padaro priežiūros operacijas efektyvesnes, sumažina tiesiogines ir netiesiogines išlaidas ir sumažina pelno praradimą dėl
neišnaudoto laiko. Komponentas valdo visas užduotis, susijusias su priežiūros organizavimu: pranešimai apie defektus, pasiruošimas, planavimas, vykdymas ir galutinė atskaitomybė.

IFS Linijinis turtas (IFS Linear Assets™)

Padengia linijinio turto, jo segmentų ir elementų (naudojamų susieti linijinį turtą su nelijiniu turtu) aprašymą, administravimą ir priežiūrą. Linijinis turtas gali būti revizuojamas ir tai leidžia vartotojui matyti istorinius duomenis ir planuojamus pakeitimus.

IFS Įranga (IFS Equipment™)

Valdo ir struktūrizuoja informaciją apie mechanizmus, pastatus, ventiliacijos sistemas, transporto sistemas ar bet kurį turtą, kurį reikia prižiūrėti. Integruota su IFS Turto projektavimu, todėl leidžia valdyti turtą (naujus įrenginius ir operacijas bei rekonstruojamą įrangą) per visą jo gyvavimo ciklą.

IFS verslo užtikrinimas

Verslo užtikrinimo komponentai leidžia kurti ir stiprinti ryšius, naudojant naujausias internetines, mobiliąsias ir socialines technologijas. Jūs galite suteikti darbuotojams, klientams, tiekėjams ir kitiems partneriams personalizuotą, tikslią, realaus
laiko informaciją paprastai naudojamuose portaluose, įvykių siuntimo (angl. event stream) sprendimuose  ir tiksliniuose
mobiliuosiuose sprendimuose. IFS verslo užtikrinimo komponentai leidžia integruotis su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis, naudojant žiniatinklio paslaugas (angl. webservices), kas užtikrina saugumą, sklandų veikimą ir plečiamumą.

IFS Bendradarbiavimo sprendimai (IFS Collaborative Solutions™)

Suteikia vidinio ir išorinio bendradarbiavimo galimybes. Viduje naudotojai bendrauja naudodami saugią IFS Talk paslaugą, panašią į Facebook ar LinkedIn. Išorinis bendradarbiavimas vyksta per internetinius verslas-verslui (B2B) portalus, suteikiant prieigą klientams, tiekėjams ir partneriams prie svarbių bendradarbiavimo procesų IFS aplikacijoje.

IFS Portalai pagal roles (IFS Role-Based Portals™)

Suteikia naudotojams greitą situacijos vaizdą pagal tam tikrą rolę ar procesą, atkreipiant dėmesį į svarbiausias užduotis ir
informaciją. Portalai yra lengvai keičiami, tam kad atitiktų unikalius organizacijos ir naudotojo poreikius. Portalai gali būti peržiūrimi IFS aplikacijoje, naršyklėje ar mobiliame įrenginyje.

IFS Mobilieji sprendimai ir programėlės (IFS Mobile Solutions & Apps™)

Leidžia darbuotojams atlikti užduotis, tokias kaip laiko ir išlaidų registravimas, autorizavimas, prieigos registravimas ir daug kitų, bet kokiu įrenginiu ir bet kur. Galimos programėlės iPhone/iPad, Android ir Windows. Jos leidžia darbuotojams dirbti kada ir kur jie nori. Darbuotojai gali naudotis ir savo įrenginiais.

IFS Integracijos ir duomenų valdymas (IFS Integration & Data Management™)

Suteikia galimybes integracijoms tarp IFS aplikacijos  ir kitų aplikacijų, ar duomenų mainų platformos – ar tai būtų žiniatinklio paslaugos (angl. webservices), žinučių programinė įranga ar bylų perdavimo programinė įranga. Duomenų migravimas ir kopijavimas diegimo metu ir tolesniame duomenų valdymo etape remiasi integracijų galimybėmis.

IFS Įvykių valdymas (IFS Event Management™)

Leidžia informuoti žmones ir vykdyti veiksmus, kai įvyksta verslo įvykiai. Integruota su IFS Connect, todėl leidžia prenumeruoti bei gauti pranešimus daugybe būdu, tokių kaip elektroniniai laiškai, trumposios žinutės ar per IFS Srautai (IFS Streams) paslaugas. Naudotojai gali užsiprenumeruoti pranešimus apie verslo įvykius, tokius kaip būsenų pasikeitimai.

Bendri Komponentai

Bendri komponentai suteikia aibę galingų įrankių, kurie daugelyje verslo šakų supaprastina ir vykdo svarbius procesus, tokius kaip verslo analitika (BI), tvarumo valdymas, tiekimo grandinės valdymas, procesų modeliavimas, dokumentų, kokybės ir gyvavimo ciklo valdymas.

IFS Apskaitos taisyklės (IFS Accounting Rules™)

Siūlo bendrą taisyklių rinkinį visiems rankiniams ir automatiniams įrašų perkėlimams į DK. Jūs gaunate pilną vaizdą, kas
apsaugo Jūsų įmonės apskaitos modelį. Standartizuotos sąsajos palengvina operacijų, siunčiamų ar gautų iš IFS arba ne IFS verslo sprendimų, valdymą.

IFS Tvarumo valdymas (IFS Sustainability Management™)

Apima visą produkto gyvavimo ciklą iki produkto naudojimo fazės ir gyvavimo pabaigos. Surenka duomenis ir leidžia sukurti medžiaginės sudėties, produkto poveikio aplinkai deklaracijas, todėl gali būti pagrindas aplinkosaugos atskaitomybei (pvz. GRI). Komponentas yra lankstus, todėl jį galima naudoti įvairių aplinkosaugos direktyvų (pvz. REACh, RoHS, WEEE) laikymuisi ir ekologiškumo įrodymui.

IFS Dokumentų valdymas (IFS Document Management™)

Suteikia pilną įmonės dokumentų kontrolę. Valdo dokumentų kūrimo ir raidos procesus. Turi lengvai naudojamą paieškos mechanizmą. Funkcionalumas turi darbo eigos, šablonų, versijų ir išleidimo valdymą, palaiko sąskaitų skanavimą (optinis simbolių atpažinimas) ir apribojimus (angl. redlining). IFS Dokumentų valdymas pakankamai galingas pažengusiems vartotojams ir pakankamai paprastas naujiems.

IFS Verslo analitika (IFS Business Intelligence™)

Turi integruotą verslo analitikos sprendimą. Su IFS Verslo analitika™ galima kurti analitines ataskaitas tiesiai Microsoft® Excel® pagal duomenis iš IFS Duomenų šaltinių (IFS Information Sources™). Tai taip pat pagrindinis finansinių ataskaitų įrankis. IFS Verslo analitikos analizės paketą (IFS BI Analysis Package™) sudaro OLAP kubų rinkinys su į verslą orientuotomis metrikomis ir dimensijomis įvairiose produkto srityse. Kubai skirti interaktyviai analizei arba kaip pagrindas iš anksto nustatytiems analizės pjūviams ar rodiniams (angl. dashboards). Komponentas veikia Microsoft BI pagrindu. IFS Duomenų šaltiniai gali būti jungiama su trečiųjų šalių BI įrankiais, ir tai leidžia įgyvendinti Jūsų norimą verslo analitikos strategiją.

IFS Kokybės valdymas (IFS Quality Management™)

Suteikia pilnai integruotą sprendimą, kuris supaprastina ir standartizuoja kokybės valdymo duomenis. Komponentas plačiai
padengia funkcionalumą nuo kokybės kontrolės (kontrolės planai, statistinės proceso kontrolės diagramos (angl. SPC charts), pajėgumų indeksai) iki kokybės užtikrinimo (gedimo rėžimų ir pasekmių analizė (FMEA), kokybės auditas, neatitikimų ataskaitos, medžiagos apžvalgos lenta (MRB), korekciniai veiksmai/prevenciniai veiksmai (CAPA)).

IFS Gyvavimo ciklo valdymas (IFS Lifecycle Management™)

Suteikia stiprią turto, produkto, projekto, kliento, paslaugos ar bet kokio kito svarbaus verslo ar veiklos elemento gyvavimo ciklo kontrolę. Visa informacija nuo projektavimo iki perdavimo bei grįžtamasis ryšys yra saugomi vienoje sistemoje ir lengvai prieinami visiems autorizuotiems asmenims tiek dabar, tiek ir ateityje. Tai leidžia mokytis iš praeities, sumažinti klaidų skaičių ir nuolat tobulinti verslo procesus.

IFS Procesų modeliai (IFS Process Models™)

Suteikia integruotą įrankių, metodų ir grafinių modelių paketą, Jūsų įmonės darbo procedūrų, kasdieninių darbų ir
atsakomybių kūrimui ir komunikavimui. Komponentą galima naudoti diegimo metu įmonės procesų derinimui ir komunikavimui. Sukurti grafiniai dokumentai tampa įmonės struktūros ir procesų modeliais.

IFS Konfigūravimas ir plečiamumas (IFS Configuration & Extensibility™)

Leidžia organizacijoms prisitaikyti IFS aplikaciją , kad dar geriau atitiktų jų verslą, išplėsdamas duomenų modelį, padidindamas naudotojų pasitenkinimą ir papildydamas programos eigos logiką.