Paskata

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo taikomoji sistema PASKATA yra UAB „Affecto Lietuva” sukurtas Lietuvos rinkai skirtas produktas. Sistema apima įvairius įmonės žmogiškųjų resursų valdymo aspektus, pradedant nuo personalo valdymo, darbo užmokesčio skaičiavimo ir baigiant darbo medicinos, darbo saugos kontrolės ir kitomis kasdienės veiklos funkcijomis. Ši sistema sukurta ORACLE technologijų pagrindu ir pritaikyta dirbti su dideliais duomenų kiekiais, vykdant vidutinių ir didelių įmonių apskaitą. PASKATA yra vystoma ir plėtojama jau daugiau kaip 10 metų. Ji yra įdiegta daugelyje įmonių ir įstaigų, turinčių nuo keliasdešimt iki keliolikos tūkstančių įtrauktų į apskaitą darbuotojų. Patyrusių sistemos priežiūros specialistų komanda visada operatyviai suteikia visą reikiamą pagalbą naudojant šią sistemą.      

Taikomąją sistemą PASKATA sudaro trys pagrindiniai tarpusavyje integruoti moduliai:

  • Personalo valdymas
  • Darbo ir darbo laiko apskaita
  • Darbo užmokesčio skaičiavimas

Modulių aprašymas

Personalo valdymas. Sistemos personalo valdymo modulyje įtraukiamas į apskaitą visas darbuotojo veiklos įmonėje ciklas, pradedant nuo samdos organizavimo iki darbuotojo atleidimo iš darbo straipsnio nurodymo.

Visų pirma sistemoje yra aprašoma bendrovės organizacinė struktūra, neribojant padalinių hierarchinių lygių skaičiaus. Padalinius galima sujungti į įvairias logines grupes, ir šiuo grupavimu pasinaudoti formuojant ataskaitas.

Sistemoje aprašomas nepriklausomas etatų sąrašas, tad galima registruoti ne tik užimtus, bet ir laisvus etatus, kas leidžia bet kada operatyviai sužinoti , kiek įmonėje yra neužimtų etatų. Galima aprašyti etatams keliamus reikalavimus, pareigines instrukcijas ir registruoti kitą papildomą etatams būdingą informaciją, pagal kurią galima bus atlikti analizę.

Sistemoje galima registruoti ne tik darbuotojus, bet ir kandidatus, suvedant visus reikiamus kandidatų duomenis ir sukaupiant potencialių kandidatų registrą. Etatams keliamų reikalavimų aprašymas ir kandidatų kompetencijos nurodymas palengvins naujų darbuotojų atrankos procesą. Palaikomas darbuotojų kompetencijos modelis padės rasti tinkamą kandidatą į naują laisvą vietą ne tik iš išorinių kandidatų, bet ir iš įstaigos darbuotojų.

Atrinko kandidato informacija automatiškai yra perkeliama į darbuotojo kortelę ir jos nereikia pakartotinai suvedinėti.

Įdarbinus darbuotoją modulyje tvarkoma ir administruojama visa su darbuotojų darbu susijusi informacija: registruojami skyrimai į pareigas, nustatomas atlyginimas ir priedai, ruošiamos darbo sutartys.

Vykstant darbuotojo veiklos pokyčiams (perkėlimas į kitas pareigas, atlyginimo ar priedų pokyčiai ir pan.) yra išsaugoma visa karjeros informacija, ir visada galima pasižiūrėti, kokia informacija buvo konkrečiu laiko momentu.

Taip pat sistemoje vykdoma atostogų, komandiruočių ir neatvykimo į darbą apskaita bei kaupiami visi kiti darbuotojo kortelės duomenys.

Sistemoje integruotas kompetencijos ir kvalifikacinių reikalavimų modelis ir karjeros planavimo modelis padės identifikuoti mokymų poreikį. Bus galima operatyviai atrinkti darbuotojus, kuriems reikalingi papildomi nurodyto tipo mokymai.

Sistemoje galima kaupti darbuotojų atsiliepimus apie anksčiau lankytus mokymus, kas pagelbės personalo specialistams pasirenkant vieną ar kitą mokymus organizuojančią įmonę. Darbuotojams baigus atitinkamus mokymus sistemoje registruojama mokymų informacija bei išsaugomi mokymus patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, pažymėjimai ir pan.).

Sistemoje registruojant įvairius darbuotojų veiklos pokyčius (skyrimą į pareigas, perkėlimą, atostogų suteikimą, algos skyrimą ar keitimą ir pan.) galima nurodyti šiuos pokyčius pagrindžiantį dokumentą.

Šiems veiklos pokyčiams sistemoje galima automatiškai suformuoti įsakymus (ar kitus dokumentus), užpildant paruoštą šabloną pagal duomenų bazėje esančius duomenis. Dokumentų šablonai yra MS WORD formato, todėl personalo specialistai gali juos laisvai modifikuoti ir prisitaikyti savo poreikiams. Esant poreikiui papildomai pakoreguoti, pasirašyti ir nuskenuoti įsakymai gali būti išsaugoti kompiuterinėje darbuotojo kortelėje.

Darbo laiko apskaita. Šiame modulyje vykdoma kasdienė darbuotojų darbo laiko apskaita: sudaromi darbuotojų darbo grafikai, nurodomos darbo pamainos, aprašomi pamaininiai (slankūs) arba savaitiniai darbo grafikai. Priskyrus darbuotojui grafiką, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje tereikia tik įrašyti nukrypimus nuo darbo grafiko. Be to, atostogų ir kita personalo padalinio tvarkoma neatvykimo informacija į darbo laiko apskaitos žiniaraštį perkeliama automatiškai iš personalo valdymo modulio. 

Darbo užmokesčio skaičiavimas. Šiame modulyje atliekamos įvairios darbo užmokesčio specialistų vykdomos funkcijos: avanso, atostoginių ir kitų tarpinių išmokų skaičiavimas, mėnesinio darbo užmokesčio. Skaičiavimų metu yra tiesiogiai naudojama personalo suvesta informacija (pareigų, nustatyto atlyginimo pasikeitimai ir pan. bei tabelininkų užpildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai). 

Pagal personalo modulyje vedamą atostogų apskaitą yra automatiškai paskaičiuojami atostoginiai ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju metu.

Sistemoje darbo užmokestį galima skaičiuoti vienam darbuotojui, darbuotojų grupei, padaliniui, filialui arba visai bendrovei. Sistemoje atlikus skaičiavimus iš sistemos yra ruošiami mokėjimo dokumentų failai importui į bankines sistemas darbo užmokesčio pervedimui.

Lanksčios modulio konfigūravimo galimybės leidžia pačiam naudotojui susikurti papildomus priskaitymų/išskaitymų tipus ir apsirašyti jų skaičiavimo taisykles.

Atviros darbuotojų ir kitų subjektų informavimo galimybės

Sistemoje  sukurtas automatinių elektroninių pranešimų submodulis, kuris leidžia pačiam sistemos naudotojui apsirašyti bet kokius informacinius pranešimus (įspėjimus), kurie bus automatiškai išsiųsti elektroniniu paštu visiems nurodytiems asmenims. Naudotojas gali laisvai pasiruošti reikiamo turinio laišką, kuris bus automatiškai užpildomas aktualia duomenų bazės informacija ir išsiunčiamas vienam ar keliems nurodytiems gavėjams. 

Modulių tarpusavio sąveika ir duomenų integralumas

Sistemoje visi moduliai yra pilnai integruoti. Nėra jokių duomenų mainų tarp modulių ar įvedamos informacijos dubliavimo. Bet kokia viename modulyje įvesta informacija iš karto ir tiesiogiai matoma iš kitų sistemos modulių. Kai tik personalo padalinio specialistai užregistruoja naujo darbuotojo paskyrimą į pareigas, atitinkamo padalinio tabelininkas jau gali pildyti šiam darbuotojui darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

Ataskaitų formavimas

Sistemoje ruošiamos visos formos ir ataskaitos  išorinėms institucijoms: VMI (FR0572, FR0573), Sodrai (1-SD, 2-SD, 8a-SD, 9-SD, 12-SD, SAM), Statistikos departamentui (DA-01, DA-05).

Be to, sistemos moduliuose yra sukurta daug įvairių specializuotų ataskaitų, leidžiančių analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais, ruošti įvairias pažymas.

Jei yra papildomų analizės poreikių, bet kuriuos sistemoje esančius duomenis galima eksportuotis į MS Excel tolimesnei analizei.

Contact-Us

Jei Jums kilo klausimų, susidomėjote ar pageidautumėte individualaus IT sprendimų/paslaugų pristatymo Jūsų organizacijoje, visada maloniai prašome kreiptis tel. (8-5) 212 3712 arba el. paštu info.lt@affecto.com , mūsų specialistai susisieks su Jumis ir atsakys į kilusius klausimus.